جلسه شماره 76 مورخ 1393/11/16


1)نامه شماره2464مورخ 17/08/ 1393 شهرداری مزرعه در خصوص واگذاری گرمابه عمومی شهر به صورت پیمان کاری پس از انجام مزایده و با رعایت ماده 13و14 آیین نامه مالی شهرداریها با استناد بند 19 ماده 71قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب گردید.

 

2)نامه شماره3453مورخ1393/11/16شهرداری مزرعه منوط به نامه شماره 23156 مورخ 1393/06/16سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص خرید قیر جهت تهیه آسفالت،ترمیم و بازسازی خیابانها و معابر سطح شهر تا سقف 3/456/000/000 ریال بصورت 50 درصد سهم شهردرای و 50 درصد کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مطرح،پس از بحث و بررسی نظر به انجام پروژه های عمرانی با خرید قیر برابر دستورالعمل ابلاغی تا سقف 3/456/000/000 بصورت 50درصد سهم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مبلغ 1/728/000/000ریال و 50 درصد سهم شهرداری مزرعه به مبلغ 1/728/000/000ریال .مستند به بند 14ماده 71قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب گردید.

 

3)نامه شماره2951مورخ1393/10/07شهرداری مزرعه منوط به نامه شماره 6735 مورخ 1393/09/18 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص قرارداد خرید سیستم به شماره نامه 9475 مورخ 1392/11/29 فی مابین شهرداری مزرعه و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاسقف 406/043/600ریال بصورت 50درصد سهم شهرداری مزرعه و 50 درصد کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مطرح،پس از بحث و بررسی برابر قرارداد تا سقف 406/043/600ریال بصورت 50درصد سهم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مبلغ 203/021/800 ریال و 50 درصد سهم شهرداری مزرعه به مبلغ 203/021/800ریال،مستند به بند14ماده71 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب گردید.

جلسه شماره75 مورخ93/11/01


بند1) نامه شماره3245مورخ1393/10/27شهرداری در خصوص برگزاری استعلام بها کتبی,کرایه تراکتور در اختیار شهرداری بابت امور عمرانی و خدمات شهری   با استناد بند 14ماده71 قانون شوراها مصوب گردید.

 

بند2). نامه شماره 3243مورخ1393/10/27شهرداری در خصوص ساخت و نصب پلاک کد پستی ده رقمی به استناد ماده19آیین نامه مالی شهرداری ها فیمابین شهرداری مزرعه و اداره پست شهرستان علی آباد کتول به استناد بند4ماده71قانون شوراها مصوب گردید

 

جلسه شماره 74 مورخ1393/10/29


بند1) نامه شماره3248مورخ 1393/10/29شهرداری بنا به درخواست واحد خدمات شهری نسبت به واگذاری این واحد به بخش خصوصی به استناد ماده 5آیین نامه مالی شهرداری ها، پروژه واگذاری خدمات شهری به صورت حجمی از طریق آگهی مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار گردد.

جلسه شماره 70مورخ1393/09/19


1)نامه 2534مورخ1393/08/24شهرداری مزرعه در خصوص اجرای پیاده روسازی با پازل اطراف مسجد صاحب الزمان به مساحت تقریبی100متر مربع از قرار هرمتر مربع 460/000یال تا سقف 46/000/000ریال به صورت امانی  با استناد بند23ماده71قانون شوراهامصوب گردید.

جلسه شماره69مورخ1393/09/17


1)نامه شماره 2693 مورخ 1393/09/13شهرداری مزرعه درخصوص اجرای پیاده روسازی باکف پوش موزاییکی درسطح شهر.تا سقف مبلغ 20/000/000ریال از قرار هر متر مربع97/000ریال با استناد بند 23ماده71قانون شوراها مصوب گردید.

 

2)نامه شماره 2547 مورخ 25/8/1393 شهرداری مزرعه درخصوص منظم تر انجام دادن حضور غیاب مربوط به پرسنل شهرداری باخرید کارتکس دیجیتالی تاسقف 15/000/000 ریال ,با استنادبند14ماده71قانون شوراها مصوب گردید.

بازدید بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از شهرداری مزرعه کتول


به گزارش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول:جناب آقایان مزیدی و دنکوب بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع از شهرداری مزرعه کتول...

ارتباط با رئیس شورا

اوقات شرعی

ارتباط با شهردار

دریافت پیام شهروند

پیوندها

حدیث روز

آمارگیر وبلاگ